Lietuvos mokinių rašinių konkursas apie sportą

2017 m. vasario 22 d. Lietuvos sporto muziejuje Kaune vyko  mokslinė – praktinė konferencija ,,Kaip išsaugoti kilnius santykius tarp trenerio ir auklėtinio“. Renginys skirtas vasario 16-ajai dienai paminėti, o jame dalyvavo mokiniai, atsiuntę rašinius apie sportą ir jo svarbą žmogaus gyvenime. Taip pat šventėje dalyvavo LSU dėstytojai, žymūs sportininkai, rašinių vertinimo komisijos nariai.

Džiugu, kad Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos  III klasės mokinys Jordanas Laureckas  taip pat dalyvavo šiame respublikiniame rašinių konkurse apie sportą. Konferencijos metu Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas įteikė Jordanui Laureckui ir jo lietuvių kalbos mokytojai Vitalijai Šilerienei  diplomus, padėkos raštus ir atminimo dovanas.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Šilerienė

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 15 – ąją dieną Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje vyko minėjimas, skirtas  Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Renginio vedančioji  IV gimnazijos klasės mokinė Ieva Ragaliauskaitė šventę pradėjo šiais žodžiais: ,,Vasario 16-oji buvo kaip stebuklas. Po 123 metų trukusios svetimų priespaudos, kai jau pasaulis buvo spėjęs pamiršti mūsų šalies vardą, kai seniai nebuvo likę nė menkiausių valstybingumo pamatų, kai net lietuvių kalba buvo išstumta iš viešojo gyvenimo, sugebėjome atkurti Lietuvos valstybę“. Minėjime skambėjo  lietuvių poetų gražiausios eilės, skirtos Lietuvai, taip pat gimnazijos bendruomenė buvo supažindinta su sunkiu ir ilgu lietuvių tautos keliu siekiant laisvės.

Antroji minėjimo dalis – mokyklos administracijos ir mokinių pokalbis apie svarbiausias mūsų gyvenimo vertybes, kur  gimnazijos direktorė Darė  Zurlienė  ir pavaduotoja ugdymui Nijolė Lukoševičienė įteikė padėkas mokiniams už pavyzdingą  mokymąsi, gerą lankomumą ir kitus pasiekimus.

Šią Lietuvos valstybės atkūrimo šventę vedė Betygalos Maironio gimnazijos jaunieji šauliai. Jiems padėjo pasiruošti  mokytojos Rasa Adomaitienė,  Vitalija Šilerienė, o mokyklą artėjančioms valstybinėms šventėms papuošė mokytojas Antanas Barodicas.

Renginį baigė gimnazijos IV klasės mokinė Ieva Ragaliauskaitė šiais žodžiais: ,,Linkiu, kad ir kur bebūtumėte, kur benukeliautumėte, visada žinoti, kur jūsų tėvynė, kur gimti namai, kokia mūsų visų istorinė praeitis, mūsų šaknys“.

                                                              Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Šilerienė

Vasario 21 dieną Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje vyko judriosios pertraukos, kurių metu sporto salėje linksmai, greitai ir vikriai rungtyniavo visų klasių mokiniai. 5-7 klasių berniukai mėtė baudas. Taikliausias buvo Domantas Jasinskas (7 klasė), II-III vieta pasidalijo Simas Ambrulaitis ir Laurynas Nekrošius (7 klasė). Tuo metu mergaitės, grojant nuotaikingai muzikai, suko gimnastikos lankus. Ištvermingiausios buvo Kamilė Stankūnaitė (5 klasė) ir Jolita Mačanskytė (7 klasė). Jos lanką suko 10 minučių. Simona Ambrulaitytė (7 klasė) užėmė II vietą, Donata Baltrušaitytė (5 klasė) liko trečia. Septintokai turėjo puikią palaikomąją komandą! 1-4 klasių mokinukai savo jėgas išbandė varžydamiesi linksmosiose estafetėse. Džiugu, kad pradinių klasių mokiniai buvo labai aktyvūs ir sportiški. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiams labai patiko estafetės su balionu ir bėgimas. Po keturių pamokų sportuoti atskubėjo 8, I-IV g mokiniai. Merginos vikrumą ir greitumą išbandė estafetėse, vaikinai – virvės traukimo rungtyje, kurioje stipriausi buvo I g., antri- aštuntokai, treti liko II g.  gimnazistai.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems už dalyvavimą. 

                                                                          Kūno kultūros mokytojai

Apie švarą ir higieną

As­mens hi­gie­na – svar­bi kiek­vie­no žmo­gaus svei­ko gy­ve­ni­mo da­lis, ku­ri pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo dau­ge­lio in­fek­ci­nių li­gų. As­mens hi­gie­nos įgū­džiai daž­niau­siai su­si­for­muo­ja vai­kys­tė­je tė­vų, se­ne­lių ir mo­ky­to­jų dė­ka, ta­čiau apie hi­gie­nos įgū­džius vai­kams rei­kia pri­min­ti nuo­lat. Tik taip pamažu ugdomas vaiko supratimas, kad būti gražiam, pirmiausiai reiškia  būti švariam ir tvarkingam. Todėl vasario 21 dieną 5 klasės mokiniai, susitikę su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Ieva kalbėjosi, diskutavo apie švarą ir asmens higieną. Tema labai plati, pradedant atrodo elementaria rankų higiena, po to diskusija krypo į drabužių ir avalynės priežiūrą, elgesį tualete bei asmeninių higienos reikmenų naudojimą ir pan. Sukauptas žinias mokiniai įtvirtino ir pasitikrino atlikdami keletą užduotėlių.

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 10 dieną gimnazijoje  vyko PUG, 1-4 ir 5 klasių  renginys skirtas Vasario 16-ajai „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Mokiniai, mokytojai, tėveliai susirinko į mokyklos salę paminėti šios neeilinės datos.

Vaikai negailėjo gražių žodžių gimtinei, dalijosi savo turimomis žiniomis apie Lietuvos simbolius.  Tikime, kad mūsų vaikai išaugs savimi pasitikintys, gimtą šalį mylintys ir ją gerais darbais garsinantys piliečiai.

Vyr. pradinių klasių mokytoja Roma Skarbalienė

Sausio 27 dieną, po 4 pamokų, per pertrauką, pirmą kartą buvo suorganizuotas loginės užduoties konkursas. Konkursą organizavo vyresnioji anglų kalbos mokytoja Jūratė Repčikienė, kuriai padėjo  III g. kl. mokiniai Julita Kazakevičiūtė, Daugailė Balsytė ir Liutauras Kaminskas. Loginės užduoties konkursas susidėjo iš trijų kalbų užduočių: lietuvių, anglų ir rusų. Konkurse dalyvavo 5-8 klasių ir I-IV g. klasių mokiniai. Mokiniai traukė lapelius, kuriuose buvo parašyta, kuria kalba reikės atlikti užduotį. Visiems susirinkus į aktų salę, buvo išdalinti lapai ir paaiškinta, kaip atlikti užduotį. Ištaisius užduočių lapus paaiškėjo rezultatai – anglų kalbos užduotis geriausiai atliko Linas Greičius, Erikas Lukošius, Liucija Petrauskaitė ir Jolita Mačianskytė, lietuvių kalbos užduotis geriausiai atliko Aistė Klimanskaitė, Tomas Myniotas ir Toma Morkutė, o rusų kalbos užduotis geriausiai atliko Aurelijus Girštautas.

Visiems labai patiko, todėl tikime, kad tokių veiklų bus suorganizuota ir ateityje.

                                                                                Daugailė Balsytė, III g klasės mokinės

Sveikiname Betygalos Maironio gimnazijos komandą (I g kl. mok. Augustą Patapą, I g kl. mok. Vilių Plaušką, II g kl. mok. Dominyką Barauską, II g kl. mok. Gediminą Navakauską), 2016-2017 m. m. Raseinių rajono kaimo vietovių mokyklų žaidynių berniukų stalo teniso varžybose laimėjusią III vietą. Dėkojame vaikinus varžyboms ruošusiam kūno kultūros mokytojui Ričardui Digriui.